سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سحر امین کار سیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیل
یوسف حمیداوغلی – استادیار علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
محسن زواره – استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، ر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخهای کشت مختلف در کشت بهاره بر کیفیت ژنوتیپهای مختلف لوبیای بومی گیلان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار در سال ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی در W دانشگاه گیلان انجام شد. سه تاریخ کشت ( ۵ فروردین، ۱۵ فروردین، ۴ اردیبهشت) در کرتهای اصلی و هفت ژنوتیپ از لوبیای بومی گیلان شامل ژنوتیپ رگه مشکی (A)، دو ژنوتیپ رگه قرمز (B و D)، دو ژنوتیپ بدون رگه ،(F و C) ژنوتیپ رگه قهوهای (E) و ژنوتیپ ایستاده (G) در کرتهای فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخهای کشت مختلف تاثیر معنی داری بر کیفیت (میزان فنول کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی دانه) ژنوتیپهای مختلف این نوع از لوبیا داشت. از طرف دیگر تفاوت بین ژنوتیپها نیز معنیدار بود. بالاترین میزان فنول کل در ژنوتیپ E (رگه قهوهای) و کمترین آن در ژنوتیپ G (ایستاده) مشاهده شد. در بین ژنوتیپهای مورد مطالعه ژنوتیپ G (ایستاده) کمترین و ژنوتیپ F (بدون رگه) بالاترین ظرفیت آنتی – اکسیدانی را دارا بودند. نتایج این آزمایش ثابت کردند که برخی از ژنوتیپهای لوبیای بومی گیلان ممکن است منبع مهمی از ترکیبات کاربردی باشند.