سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید حاجی باقران – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حامدرضا صالحان –

چکیده:

تغییر اقلیم با تغییرات اقلیم دارای تفاوت علمی می باشد بطوریکه تغییرات اقلیمی دوره ای و تغییر اقلیم نوسان کلی و گسترده در اب و هوای یک منطقه می باشد تداوم و گسترش خشکسالی ها ازتبعات تغییر اقلیم می باشد و این تغییر اثر مستقیم برعدم یکنواختی توزیع بارش و منابع آب را دربردارد دراین تحقیق با بررسی ایستگاه های موجود نسبت به مگن بودن داده ها اطمینان حاصل گردید و کنترل کیفیت داده ها با استفاده از نرم افزار Mini Tab انجام شد بطوریکه داده های روزانه بارش درایستگاه سینوپتیک مشهد در دوره ای ۲۰ساله ۱۹۹۰تا۲۰۱۰ با نرمال استاندارد انطباق داشت و جهت بررسی و انالیز داده ها از نسخه ۲٫۱۲٫۱ نرم افزارR Clim Dex بهره گرفته شد.