سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد فردوس
حسین ابراهیمی – استادیار مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احسان توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تغییر اقلیم ناشی از افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر میباشد، که میتواند بر کشاورزی یک منطقه تاثیر فراوانی داشته باشد. مدلهای تغییر اقلیم پیش بینی میکنند تا سال ۲۱۰۰ دمای کره زمین از ۱تا ۳,۵ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت؛ که این مقدار بیش از تغییرات دمایی ده هزار سال گذشته زمین است. لذا با توجه به مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی توجه به تغییر اقلیم از اهمیت بسزایی برای تامین آب در آینده برخوردار است. هدف از این مقاله مطالعه تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مصرف آب کشاورزی در منطقه تربت حیدریه است. در ابتدا تبخیر-تعرق گیاه مرجع با روش هارگریوز-سامانی برای داده های هواشناسی موجود بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ و بعد از آن نیاز آبی گیاهان الگوی کشت محاسبه شد. بین دمای متوسط ۵۰ سال گذشته و تبخیر-تعرق گیاه مرجع رابطه رگرسیونی بدست آمد که ضریب همبستگی آن (R2>0/94) است. سپس با اجرا کردن (Run) مدل PRECIS تحت سناریوی B2-s (بدون سولفات) دمای متوسط بین سالهای ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰ تخمین زده شد و با توجه به رابطه رگرسیونی بدست آمده در گذشته، تبخیر-تعرق گیاه مرجع برای ۳۰ سال آینده( ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰ ) و نیاز آبی گیاهان الگوی کشت بدست آمد. در پایان از مقایسه مقادیر نیاز آبی ۳۰ سال گذشته ( ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ ) و آینده ( ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰ ) درصدتغییرات نیاز آبی و الگوی کشت مناسب برآورد شد.