سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نغمه شاه نقی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانشگاه تهر
مسعود پارسی نژاد – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
فرهاد میرزایی – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت ناشی از فعالیت انسان بربخش کشاورزی و ابیاری که بزرگترین مصرف کننده منابع آب درکشور میباشد تاثیر گذار است دراین مطالعه که با هدف تعیین تاثیرات تغییر اقلیم برمنابع و مصارف در دشت مشهد صورت گرفته است تغییرات دما و بارش د ر دوره های اتی با استفاده از خروجی های مدل گردش عمومی CGCM3 و مدل کاهش مقیاس اماری SDSM مورد بررسی قرارگرفت. به منظور محاسبه مقادیر تبخیر و تعرق از معادله فائو پنمن مانتیث استفاده گردید نتایج نشان داد که تحت تاثیر تغییر اقلیم میزان بارش پاییزه در دوره اینده نزدیک ۲۰۳۹-۲۰۱۰ افزایش و پس از آن دارای یک روند کاهشی خواهد بود. براساس افزایش درجه حرار ت به میزان ۱/۵ تا ۴ درجه سانتی گراد تبخیر و تعرق سالانه به میزان ۰/۲۴ (۷%) ، ۰/۳۷(۱۰%) ، ۰/۵۶(۱۶%) میلی متر در روز در دوره های ۲۰۳۹-۲۰۱۰ ، ۲۰۶۹-۲۰۴۰ ، ۲۰۹۹-۲۰۷۰ افزایش خواهد یافت.