سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا بلوک آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علیرضا مساح بوانی – استادیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمود مشعل – استادیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سونیا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

بحران آب یکی از بزرگترین چالش های پیش رو در مدیریت منابع آب است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب بشمار میرود بنابراین در این تحقیق به بررسی تغییرات نیاز آبی دشت هشتگرد تحت تأثیر تغییر اقلیم درسال های آتی پرداخته شد تا با توجه به میزان تغییر در نیاز آبی، تغییر در منابع آب بررسی گردد. در ادامه به منظور تولید پارامترهای اقلیمی منطقه در ۲ دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ و ۲۰۶۹-۲۰۴۰ ، داده های سناریوی A2 از مدل گردش عمومی جوCGCM3 با استفاده از روش عامل تغییر کوچک مقیاس شد. در ادامه با استفاده از روش های هارگریوز- سامانی، و روش های نشریه فائو ۵۶ مقادیر تبخیر و تعرق مرجع روزانه و مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه برای هر سلول منطقه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد، نیاز آبی کلیه گیاهان دشت در هر دو دوره افزایش می یابد و این افزایش در دو فصل بهار و زمستان سیستم را با بحران آب مواجه می کند. بنابراین اقدامات خاص تطبیقی نیاز خواهد بود