سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بتول باهک – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جوامع بشری است افزایش درجه حرارت کره زمین ناشی از عوامل مختلف طبیعی و انسانی تغییرات وسیعی را درشرایطی اقلیمی سیاره زمین ایجاد نموده و باعث تغییراتی درزمان ومکان بارش و سایر عناصر اقلیمی گردیده استدرتحقیق حاضر جهت مطالعه اقلیم تغییرات درجه حرارت و بارش به عنوان شاخص انتخاب و میانگین حداقل حداکثر ودرجه حرارت و بارش ایستگاه یزد از بدو تاسیس تاسال ۲۰۰۵ انتخاب و با استفاده ازمدلهای آماری و نرم افزارهای CRAPWAT, و spss مدلسازی و تاسال ۲۰۱۸ پیش بینی شده است نتایج تحقیق نشان داد درجه حرارت ایستگاه طی دوره مطالعه افزایش و بارش کاهش و تبخیر ۴۲mm افزایش می یابد تداوم این شرایط گونه های گیاهی نابود و بیابان زایی حاکم می شود. کاهش توان بیولوژیکی این اکوسیستم ها قابل برگشت نبوده و توان تولید این مناطق برای همیشه نابود می شود.