سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قطره سامانی – رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی و دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاو
شاهرخ پارسا – مدیرکل هواشناسی کارشناسی ارشد هواشناسی
محمدعلی میرعباسی – معاون اداره کل هواشناسی کارشناسی ارشد هیدروزئومرفولوژی
مریم اسماعیلی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ساری

چکیده:

شرایط اقلیمی در موقعیت یا عدم تولید محصولات گیاهی هر منطقه نقش بسزایی دارد که دربین عوامل و عناصر اقلیمی دما نقش کلیدی دارد و هرگونه تغییر در آن می تواند باعث بهبود و یا نابودی محصول گردد اطلاع از نیاز ابی گیاهان در برنامه ریزی و طراحی شبکه های ابیاری نقش بسزایی دارد با توجه به بحث تغییر اقلیم و افزایش دما به تبع آن میزان تبخیر و تعرق نیز افزایش می یابد و زمان شروع و خاتمه ابیاری نیز دستخوش تغییر می شود با توجه به اهمیت تولید بادام و سطح زیرکشت آن در منطقه سامان میزان آب ابیاری و دور آبیاری برای این محصول در منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت با استفاده از اطلاعات ایستگاههای هواشناسی نیاز آبی بادام محاسبه گردید با استفاده از ضریب گیاهی موجود در بانک اطلاعات سند ملی و نرم افزارهای تهیه شده آن نیاز ابی بادام با ۱۶۵ روز طول دوره رشد برابر ۵ه۸۱۰ مترمکعب محاسبه گردید.