سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدجواد رسولی – کارشناس ارشدتحقیقاتی هواشناسی
حسین سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهرا آهنگرزاده – کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

چکیده:

تغییرات اقلیمی یکی ازویژگیهای طبیعی چرخه اتمسفر میب اشد که براثرآن ناهنجاریها و یا نوساناتی درروند پارامترهای هواشناسی ازجمله بارندگی دارد این تغییرات درمناطق خهشک و نیمه خشک شدید است و موجب اختلال دراکوسیستم های کشاورزی می گردددربسیاری کشورها مدیریت الگوی کشت انجام پروژه های اقتصادی و برنامه ریزی کلان برمبنای مقدار و توزیع نزولات جوی می باشد براین اساس درتصمیمات کشاورزی تاریخ شروع میزان و نوع بارش اهمیت ویژه ای پیدا می کند افزایش کاهش و یا وقوع موراد حدی از قبیل خشکسالی و سیل درهر دو شکل آن درمدیریت منابع اب و طرح های کشاورز یموثر خواهد بود دراین تحقیق بررسی اثر تغییر اقلیم برمدیریت آب درکشاورزی پایدار انجام شد که برا یاین منظور شروع بارش در۵ آستانه ۰/۱و۱و۵و۱۰ و ۲۰ میل یمتر و تعیین روند تغییرات بارندگی فصلی و سالانه درسالهای زراعی ۱۳۵۷-۵۸ الی ۱۳۸۵-۸۶ درشهرستان بجنورد بررسی شد روند میزان تغییرات بارندگی سالانه ۰/۳۴ کاهش داشت فصلهای بهار ۱/۷۵ افزایش تابستان ۰/۶۱ پاییز ۰/۲۷ و زمستان ۰/۲ کاهش داشت