سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید فراهانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
سید حسین صادقی – الگوریتم ژنتیک، بهینهسازی شبکههای توزیع، تغییر آرایش، خازنگذاری، کا

چکیده:

در این مقاله ترکیب روشهای خازنگذاری و تغییر آرایش بر اساس یک روش بهینه یافته تغییر آرایش صورت گرفته است که اساس روش تغییر آرایش، بر اساس الگوریتم تغییر شاخه در تک حلقه میباشد. در روشهای پیشین تغییر آرایش ترتیب انتخاب حلقهها برای تغییر آرایش در نظر گرفته نشده، در صورتی که ترتیب انتخاب بر آرایش بهینه تأثیر گذار است. لذا در این مقاله ترتیب بهینهای از حلقهها برای تغییر آرایش بر اساس روش تک حلقه انتخاب میشوند که تلفات مینیمم شود (ترتیب انتخاب حلقهها بر میزان کاهش تلفات تأثر دارد). ترکیب خازنگذاری و تغییر آرایش پیشنهادی با هم نیز در هر مرحله ژنتیک انجام شده است. برای بهینهسازی مکان و مقدار خازن ها و همچنینی ترتیب انتخاب حلقه ها از الگوریتم ژنتیک گسسته استفاده شده است . در هر مرحله ژنتیک کروموزمهای مربوط به حالت خازنها و ترتیب حلقه ها با هم تولید می شود، لذا جابجای ی (Cross Over) برای کروموزمهای خازن و تغییر آرایش به طور جداگانه انجام شده است. روش فوق بر روی قسمتی از شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت شهرستان سیرجان که دراری ۷۷ باس است، انجام شده و عملکرد مؤثر روش فوق مورد تأیید قرار گرفته است.