سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رحیم ناصری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
عباس سلیمانی فرد – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام ماش ، آزمایشی زراعی در ۱۳۸۶ انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب – مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در ۸۷ طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سه سطح تنش خشک ی به صورت بدون۱- مگاپاسکال و کرتهای فرعی شامل / ۰- و ۵ / تنش (شاهد)، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب در رطوبت صفر، ۵سه رقم پرتو ، گوهر و مهر بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی تأثیر معنی داری بر عملکر د، اجزا ی عملکرد، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و کلروفیل برگ داشت. در بین تیمارهای تنش هر چند تنش شدید باعث افت معنیدار در عملکرد دانه شد اما تنش ملایم نسبت به شاهد اثر معنیداری بر عملکرد دانه نداشت . تنش شد ید و۱۰ درصد عملکرد دانه را نسبت به شاهد کاهش دادند. در بین اجزای عملکرد، وزن صد دانه / ۳۰ و ۶ / ملایم به ترتیب ۹و تعداد غلاف در بوته بیشتر تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفته و تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه در رقم پرتو نسبت به دو رقم دیگر برتری نشان دادند. بهطورکلی در شرایط اقلیمی نیمه خشک با در نظر گرفتن مقاوت نسب ی رقم برتر و جلوگ یری از تنش شدید، عملکرد مناسب دست یافتنی است.