سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید ناروئی – کارشناسی ارشد باغبانی
رامین بابادائی سامانی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهرزاد هنرور –

چکیده:

درپژوهش حاضرتاثیر اسانسهای گیاهی میخک و آویشن برویژگیهای کمی و کیفی پس از برداشت انارمورد بررسی قرارگرفت آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی در۴ تکرار انجام شد فاکتورA شامل اسانس آویشن درچهارسطح ۰و۱۰۰و۲۰۰و۴۰۰ میلی گرم درلیتر و فاکتورB شامل اسانس میخک در۴ سطح ۰و۱۰۰و۲۰۰و۴۰۰ میلی گرم درلیتر برای انجام ازمیاش ابتدا میوه ها دراسانس اویشن غوطه ور شده و پس از خشک شدن دردمای اتاق با اسانس میخک اسپری شدند سپس با ترازوی دیجیتال وزن و پس از ثبت وزن به صورت جداگانه درکیسه های نایلونی درکارتنهای مخصوص بسته بندی انار قرارگرفته و به سردخانه دردمای ۴-۰درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰-۷۵درصد منتقل شده و ۴ ماه دراین شرایط نگهداری شدند صفات مورد بررسی شامل درصد کاهش وزن میوه درصد پوسیدگی PH و میزان آنتوسیانین بودند نتایج نشان داد که کلیه ویژگیهای کمی و کیفی انار درخلال انبارداری دچار تغییر شده لیکن میزان این تغییرات بسته به نوع تیمار متفاوت بد دربین صفات اندازهگیری شده نوع اسانس و اثرات متقابل آن برصفات درصد پوسیدگی درصد کاهش وزن میزان آنتوسیانین و PH تاثیر معنی داری داشت.