سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه اکبری – کارشناس ارشدGIS دانشگاه تبریز
حمیدرضا کوه بنانی – کارشناس ارشدGIS دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که تغییرات جمعیتی و تغییرات کاربری اراضی تواما در سطح حوزه بررسی شود و با استفاده ازروش های آماری ارتباط بین این دو مقوله سنجیده شود. برای بررسی تغییرات کاربری اراضی از تصاویر لندست مربوط به سال های ۱۹۸۷و ۲۰۰۰ استفاده گردید. پس از انجام تصحیحات اولیه از قبیل تصحیحات هندسی و اتمسفری، محدوده موردنظر با استفاده از نقشههایرقومی زمین مرجع شده سامانهای عرفی که از قبل آماده بودند، بریده شد. سپس با استفاده از تکنیک آماری حداکثر احتمال تصویر طبقه بندی گردید. به همین ترتیب داده های جمعیتی هر یک از سامانهای عرفی نیز در سال هایی که تصاویر موجود بودند برآورد گردید.نکته قابل توجه در این تحقیق استفاده از محدودههای سامان عرفی به عنوان واحدهای کاری می باشد. بدین ترتیب که تمامی شاخصهای مربوط به کاربری و جمعیت برای هر روستا در محدودههای سامانعرفی با هم مقایسه شدند