سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سمیه فرشباف جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جلیل شفق کلوانق – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرهای پیش تیمار بذر و محدودیت آب بر درصد پوشش سبز و عملکرد دانه سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا در آمد. بذرهای سویا (رقم زان) به چهار نمونه فرعی تقسیم شدند. یک قسمت به عنوان تیمار شاهد و سه قسمت دیگر به ترتیب با آب مقطر و محلولهای سه درصد دی هیدروفسفات پتاسیم و نیترات پتاسیم به مدت هشت ساعت در دمای ۱۵ درجهسانتیگراد تیمارشدند. متعاقبا هر چهار تیمار بذری با مدل آماری اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشت شدند. بعد از استقرار کامل گیاهچهها، تیمارهای آبیاری در مزرعه به ترتیب بعد از ۷۰ و ۱۱۰ و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر اعمال شد. سپس درصد پوشش سبز برای تیمارهای مختلف در مزرعه ثبت گردید. در موقع رسیدگی، بوتههای یک متر مربع از هر کرت برداشت شده و عملکرد دانه در واحد سطح برای هر تیمار و تکرار تعیین شد. اثر پیش تیمار روی درصد پوشش سبز معنیدار بود و بیشترین درصد پوشش سبز از بذ-ر های شاهد بدست آمد. اثر تیمارهای مختلف آبیاری نیز بر درصد پوشش سبز معنیدار بود و با افزایش شدت تنش میزان آن کاهش یافت. اثر پیش تیمار و آبیاری روی عملکرد دانه غیرمعنیدار بدست آمد. هر چند اثر آبیاری روی عملکرد دانه غیرمعنیدار شد، اما تنش آبی شدید سبب کاهش ۲۹/۳۲ درصد از عملکرد دانه سویا در واحد سطح گردید.