سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین منوچهری فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بیتا زاجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

قرار گرفتن گیاهان در معرض تنش خشکی منجر به اختلالات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی می شود. بررسی ها نشان می دهند که سالیسیلیک اسید در ایجاد تحمل گیاهان در برابر تنش خشکی نقش کلیدی را ایفا می کند. هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی تغییرات مقدار پرولین و قندهای محلول و نامحلول درگیاهچه های ۷ روزه دو رقم ذرت و مقایسه دو رقم از نظر تحمل به خشکی بود. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی ، به صورت فاکتوریل ودرسه تکرار اجرا شد. مقایسات میانگین نیز به وسیله آزمون دانکن انجام گردید. تنش خشکی به صورت آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی اعمال شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در ۴سطح آبیاری شامل ۱۰۰%و۸۰%و۶۰%و۴۰%ظرفیت زراعی وسالیسیلیک اسید نیز شامل غلظت های صفرو۰/۲میلی مول بودند. ارقام ذرت نیز شامل ۷۰۴ و ۶۴۷ بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری مقدار قندهای محلول وپرولین را در هر دو رقم افزایش داد. اما میزان قندهای نا محلول تحت تنش خشکی به طور معنی داری کاهش یافت. تیمار با سالیسیلیک اسید نیز مقدار قندهای محلول و پرولین را در هر دو رقم به طور معنی داری افزایش داد اما میزان قندهای نامحلول در اثر تیمار با سالیسیلیک اسید کاهش یافت. افزایش میزان قندهای محلول وپرولین در رقم ۶۴۷ بیشتر از ۷۰۴ بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رقم ۶۴۷ نسبت به رقم ۷۰۴ در مراحل اولیه رشد تحمل بیشتری در برابر تنش خشکی دارد و تیمار باسالیسیلیک اسید تحمل به تنش خشکی را در هر دو رقم افزایش داد.