سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – استاد گروه خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحقیقات زیادی در مورد پراکنش عناصر سنگین در سطح خاک صورت گرفته است، اما تحقیقات اندکی در مورد میزان و توانایی تحرک عناصر در طول پروفیل خاک انجام شده است. تحقیق حاضر برای تعیین غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و هم چنین تغییرات پروفیلی این عناصر تحت تأثیر کاربری های دیم و آبی در اطراف زنجان صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که غلظت روی در خاک سطحی از استانداردهای ارائه شده کمتر است ولی سرب اندکی آلودگی نشان می دهد. با توجه به اینکه مقدار pH و آهک در این منطقه بالا می-باشد باعث رسوب این عناصر به صورت کربنات می شود و از زیست فراهمی شان می کاهد. هم چنین مقدار عناصر از سطح به عمق کاهش می یابند و این کاهش بسته به منطقه و کاربری متغیر است