سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رباب داور – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ارومیه (استادیار دا
رضا درویش زاده – گروه کشاورزی و اصلاح نباتات گیاهی، دانشگاه ارومیه، استادیاردانشگاه.
احمد مجد – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران ، استاد دانش

چکیده:

آفتابگردان زراعی یکی از محصولات مهم زراعی می باشد که بدلیل داشتن روغن خوراکی کشت می شود. بیماری پوسیدگی سفید ناشی از Sclerotinia sclerotiorum، یکی از پاتوژنهای بسیار آسیب رسانندهآفتابگردان می باشد. الگوی الکتروفورزی و تغییرات کمی پروتئین های محلول در یقه ساقه ژنوتیپ های مقاوم و حساس به S. sclerotiorum، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از آلودگی مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین کل نمونه ها استخراج و غلظت آنها مطابق روش برادفورد اندازه گیری شد و با استفاده از الکتروفورز به روش SDS-PAGE تغییرات کمی و کیفی پروتئین نمونه ها بررسی شد. آلودگی قارچی باعث تجمع پروتئین های تنشی با وزن مولکولی پایین در لاین حساس و مقاوم شد. الگوی باند های پروتئینی در این دو لاین تفاوت هائی را نشان داد. این پلی پپتید ها به سرعت ۱۲ ساعت پس از آلودگی تولید شدند و در قسمت پایه ای ساقه تجمع یافتند. نتایج ما تولید پروتئین های تنشی در آفتابگردان را به هنگام آلودگی با S. sclerotiorum تأیید می کند