سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه نظریان سامانی – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
مینا نظریان سامانی – کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدرضا نیلفروشان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد.
علیرضا کمالی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه کمبریج.

چکیده:

در پژوهش حاضر تغییرات نظم اتمی در یک آلیاژ بر پای هی ترکیب بین فلزیNi3Alکه به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شده است، بررسی شد. بدین منظور آلیاژ مزبور پس از تولید در دماهای مختلف در محدوده ی دمای محیط تا۱۳۰۰ آنیل شده و تحت آنالیز پراش اشع هی ایکس قرار گرفت. همچنین نتایج آنالیز حرارتی در چهار نرخ مختلف °C جهت محاسب هی آنتالپی و انرژی فعا لسازی سه تحول منظ مشدن، تبدیل ترکیب بین فلزی به محلول جامد و ذوب مورداستفاده قرار گرفت. جهت محاسب هی انرژی فعا لسازی از دو روشAugis-Bennet و Kissinger استفاده و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. با توجه به نتایج بدست آمده، حداکثر نظم اتمی در ترکیب بین فلزی پایهNi3Alدر دمای۶۰۰ایجاد و پس از آن با افزایش دما از میزان نظم اتمی کاسته م یشود و در دمای ۱۳۰۰با تبدیل ساختار منظمL12 به محلول جامد نیکل(g) به صفر م یرسد.