سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد –
احمدرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

سرب به عنوان خطرناکترین فلز سنگین آلاینده محیط زیست، بر روی فعالیتهای متابولیکی و فیزیولوژیکی موجودات زنده تأثیر میگذارد، لذا در سالهای اخیر مورد توجه بی تر محققین قرار گرفته است. این پژوه با توجه به اهمیت اقتصادی گندم و ایجاد ارقام مقاوم آن که نیاز مبرم کشاورزی پیشرفته است، در راستای شناخت اثرات سمی سرب بر برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه گندم رقم بهار در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد صورت گرفت. در این پژوه تأثیر غلظتهای (۶و۴و۲و۰ میلی مولار) نیترات سرب بر دانه رستهای گندم، به مدت یک هفته در اتاقک رشد با شرایط کنترل شده در محیط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی بر اساس ۴ تکرار در هر تیمار انجام و دادههای حاصل با استفاده از نرمافزارSPSS و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات آماری در مورد پرولین، قندهای محلول، آنزیم کاتالاز و پراکسیداز در سطح P <1% افزایش معنی داری نشان داد ولی مقدار نشاسته کاه یافت. میزان افزای فعالیت پراکسیداز در اندام هوایی بی تر از ریشه بود، در حالی که میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در ریشه بی تر از اندام هوایی بود.