سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یوسف قاسمی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید حمیدرضا هاشمی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت الله پیردشتی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

در این تحقیق به بررسی چگونگی تغییرات فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و میوه شلیل رقم ردگولد پرداخته شده است. نمونه های برگی در پنج مرحله و نمون ههای میوه در چهار مرحله برداشت گردید. مواد تام فنلی میوه شلیل در اولین مرحله برداشت با ۳۶/۵ میلی گرم بر گرم وزن خشک بیشتر از مراحل دیگر بود و با رسیدن میوه مقدار آن کاهش یافت. تغییر ترکیبات فلاونوئیدی میوه نیز مانند فنل روند مشابهی را از خود نشان داد و با رسیدن میوه از مقدار آن کاسته شد . در اولین مرحله مقدار فلاونوئید با ۱۴/۶ میلی گرم بر گرم وزن خشک بیشترین و در مرحله رسیدگی کامل با ۴/۲ میلی گرم بر گرم وزن خشک کمتر از مراحل دیگر بود. علیرغم کاهش فعالیت آنت ی اکسیدانی میوه در طول رسیدگی، تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبودند. مقدار ترکیبات فنلی برگ شلیل در چهارمین مرحله نسبت مراحل قبل با ۷۰/۲ میلی گرم بر گرم وزن خشک نمونه بیشتر بود ولی در مرحله آخر یا در زمان رسیدگی کامل میوه کاهش یافت. مقدار ترکیبات فلاونوئیدی در مرحله چهارم با ۷۹/۷ میلی گرم بر گرم وزن خشک بیشتر از مراحل دیگر بود. خواص آنتی اکسیدانی برگ شلیل با نزدیک شدن به مراحل انتهایی فصل رشد افزایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود. همبستگی گرفته شده بین میزان فنل برگ و میوه نشان داد که ارتباط مستقیمی بین این دو صفت وجود دارد.