سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه دژبان – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی
انوشیروان شیروانی – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
پدرام عطارد – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
مجتبی دلشاد – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه ت

چکیده:

تنش فلزات سنگین از مهمترین تنش های محیطی است که فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق تاثیرکادمیوم بر فلورسانس کلروفیل ،(Fm وFo ،Fv/Fm ) و کلروفیل برگ نهال های داغداغان که مدت ۱۰ روز، ۲ مرتبه توسط غلظتهای ۰ ، ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ در اولین روز فلورسانس کلروفیل را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش معنی دار Fv/Fm شد و در روز های بعد گیاه به فعالیت طبیعی خود ادامه داد. همچنین میزان کلروفیل برگ در غلظت های کادمیوم تغییر معنی داری نشان نداد. نتایج بیانگر این است که حساسیت فتوسنتزی این گونه نسبت به تنش کادمیوم ضعیف است میتوان از آن به منظور جنگلکاری در مناطق نیمه خشک و آلوده به کادمیوم جهت کاهش آلودگی محیط زیست استفاده کرد.