سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد بایبوردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدطاهر نظامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر میزان دو نوع از آنزیمهای آنتی اکسیدان در برگ کلزای پائیزه و شناسایی متحمل ترین رقم نسبت به تنش شوری، تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آ.شرقیبصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از پنج سطح مختلف شوری ( ۰ ، ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰ میلی مولار) و چهار رقم کلزاOkapi و SLM046 ،licord ،Elite بود. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که افزایش شوری تغییرات معنیداری را بر روی میزان دو نوع از آنزیمهای آنتیاکسیدان شامل کاتالاز و گلوتاتیون ریداکتاز در برگ کلزا داشت . بطوری که فعالیت این دو آنزیم ها در دوره گلدهی افزایش و در مرحله رسیدگی گیاه کاهش یافت. و مقایسه اختلافات بین چهار رقم مورد آزمایش و سطوح مختلف شوری کلزانشان داد که رقم ۰۴۶SLMبعلت دارا بودن بیشترین میزان فعالیت آنزیم ، به عنوان رقم مقاوم و رقمElite حساسترین رقم نسبت به شوری شناخته شده است