سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کبری خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوراله احمدی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
محمد کاظم سوری – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغذیه متعادل گیاه با عناصر غذایی، به خصوص کلسیم و بور از عوامل مهم در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه به شمار می رود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد کلرید کلسیم و اسید بوریک بصورت محلول پاشی در مرحله قبل از برداشت روی میزان تنفس و تولید اتیلن رقم KS10 گلابی آسیایی انجام گردید. نتایج نشان داد که محلول پاشی کلسیم و بور تاثیر معنی داری بر میزان تنفس و تولید اتیلن دارد و تیمار میوه ها با غلظت ۷ در هزار کلرید کلسیم و ۵ در هزار اسید بوریک نسبت به سایر تیمارها کمترین میزان تنفس و تولید اتیلن را نشان داد.