سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عسکر قنبری عدیوی – کارشناس ارشد زراعت، مدرس آموزشکده کشاورزی شهرکرد
رسول رحیمی – کارشناس ارشد باغبانی، و کارشناس ارشد کشاورزی مدرس آموزشکده کشاورزی شه
عبدالله صفری – کارشناس ارشد باغبانی، و کارشناس ارشد کشاورزی مدرس آموزشکده کشاورزی شه
اکبر سلجوقی – کارشناس زراعت، مدرس هنرستان کشاورزی شهرکرد

چکیده:

به منظور تاثیر تاریخ کاشت بر روی میزان ازت دانه گلرنگ آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (۱ خرداد، ۱ تیر و ۱۵ تیر) و فاکتور فرعی ژنوتیپ در چهار سطح (زنده رود، گلدشت، محلی اصفهان و لاین جدید (E(2428) بود. نتایج این آزمایش نشان داد اثر تاریخ کاشت بر روی همه صفات مورد مطالعه از جمله میزان ازت دانه، عملکرد و اجزای عملکرد در سطح ۱% معنی دار و فقط اثر تاریخ کاشت بر روی وزن صد دانه معنی دار نشد. به طور کلی میزان پروتئین دانه، ازت دانه، عملکرد و اجزای عملکرد با تاخیر در تاریخ کاشت به طرز کاملاً معنی داری کاهش یافتند. تاریخ کاشت دوم با میزان ۵/۰۷ درصد ازت بیشترین میزان ازت را به خود اختصاص داد و تاریخ کاشت سوم با ۳/۷۶ درصد کمترین میزان ازت دانه را گزارش نمود. ژنوتیپ (E(2428 بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد را به خود اختصاص داد. بهترین تاریخ کاشت در این مطالعه ۱ خرداد و مناسب ترین ژنوتیپ نیز در تاریخ کاشت اول ژنوتیپ های( E(2428 و محلی اصفهان و در تاریخ کاشت دوم فقط ژنوتیپ( E(2428 توصیه می‌گردد.