سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا عین قلایی – مشاور معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
علی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی توزیع مکانی فلزات سنگین نیکل و روی و تعیین منشأ این فلزات در خاک در شهرستان نهاوند واقع در استان همدان انجام گرفت. تعداد ۳۹ نمونه خاک مرکب از منطقه مورد مطالعه بر اساس روش سیستماتیک در اواخر شهریور ماه بعد از برداشت محصول جمع آوری گردید. سپس غلظت فلزات نیکل و روی به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از مد شعله اندازه گیری شد. برای بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین از روش میانیابی کریجینگ در محیط نرم افزارARC GIS 9.3 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین فلزات در منطقه مورد مطالعه بیشتر از میانگین غلظت زمینه برای این فلزات است. همچنین تجزیه و تحلیل نقشه توزیع مکانی فلزات نشان داد که عناصر نیکل و روی منشأ زمین شناسی و کشاورزی دارند. در واقع این فلزات به طور طبیعی در خاک وجود دارند اما فعالیت های کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی سبب تجمع بیشتر این فلزات در خاک شده است.