سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسر استواری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علیرضا داودیان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

چکیده:

الودگی آبهای زیرزمینی به نیترات یکی از چالشهای مهم در دهه های اخیر می باشد هدف از این پژوهشی بررسی زمین آماری غلظت نیترات آبخوان دشت لردگان و تهیه نقشه های پهنه بندی نیترات در این آب خوان است برای این منظور از ۳۲ حلقه چاه کشاورزی در چهار زمان نمونه برداری کرده و غلظت نیترات در آنها اندازه گیری شد از روش درون یابی کریجینگ برای پهنه بندی نیترات استفاده و نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3 ترسیم شد دراین پژوهش مدل واریوگرام کروی بهترین توصیف را از غلظت نیترات داشت دامنه تاثیر از حدود ۱۰۰۰ تا حدود ۳۰۰۰ متر تغییر کرد نتایج نشان داد که میانگین غلظت نیترات حدود ۱۰ gm/L و حداکثر غلظت نیترات در چهار زمان نمونه برداری ۱۹mg/L است که این مقدار کمتر از حد مجاز و استاندارد WHO است. قسمت شمالی آبخوان حوالی روستای خاردان درچهار نوبت نمونه برداری دارای بیشترین مقدار نیترات بود که احتمالا می تواند به دلیل وجود کانی های شیل و مارن سازندهای زمین شناسی حاوی نیترات و امونیوم تبادلی موجود در این منطقه و همچنین شستشوی نیترات از خاکهای کشاورزی این بخش ازدشت باشد.