سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام فتحی هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

منابع آب زیرزمینی در کشور ایران و بسیاری ازکشورهای دیگر مهمترین منابع آب مورد استفاده در کشاورزی و شرب بشمار می آیند. آب زیرزمینی شهرکرد نیز یکی از منابع تامین آب شرب ساکنان دشت است. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات مکانی نیترات و فسفات آبخوان دشت شهرکرد و تهیه نقشههای پهنهبندی نیترات و فسفات است. برای این منظور از ۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی طی سه نوبت در سال ۱۳۸۹ نمونهبرداری و غلظت نیترات و فسفات اندازهگیری شد و سپس میانگین زمانی گرفته شد. از روش درونیابی کریجینگ برای پهنهبندی نیترات و فسفات، و از ۹٫۳ ArcGIS برای ترسیم نقشهها استفاده شد. میانگین زمانی غلظت نیترات ۵/۲۴ میلی گرم بر لیتر و میانگین زمانی غلظت فسفات ۰۹/۰ میلی گرم بر لیتر بود. از بین مدل های مختلف واریوگرام، مدل کروی توزیع دادههای فسفات و نیترات را بهتر توجیه کرد. بررسی نقشهها نشان داد که غلظت نیترات و فسفات در بخشهای جنوبی دشت حداکثراست، به طوری که غلظت نیترات برخی از چاهها در قسمتهای جنوبی بیشتر از حد مجاز mg/L45 بود. شاید دلیل اصلی بالا بودن غلظت نیترات در این بخش به علت قرارگیری تصفیه خانه شهرکرد در این قسمت باشد