سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا کرم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن محسنی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به طور کلی حوضه آبخیز رودخانه قره چای یکی از زیر حوضه های حوضه آبریز دریاچه نمک و از حوضه های آندروئیک کشور محسوب می شود . منطقه مورد بررسی در این طرح سر شاخه های شمال شرقی این زیر حوضه می باشد که دارای مختصات جغرافیایی ۴۸ درجه و۳۷/۵ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۱۹ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه تا ۳۵ درجه و ۴۴ دقیقه عرض شمالی می باشد . در تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات مورفولوژیکی سرشاخه های شمال شرقی رودخانه قره چای اقدام به انتخاب چند مئاندر در بالادست وپائین دست رودخانه های مورد مطالعه گردید و در هر یک از مئاندر ها ضرایب مربوط به مورفولوژی رودخانه مانند طول موج، طول مئاندر، شعاع انحنا، دامنه نوسان و میزان پیچش مورد محاسبه قرار گرفت با تجزیه و تحلیل داده های حاصل مشخص می شود که در هر سه رودخانه از بالادست به سمت پایین دست به طور متوسط میزان پیچش کاهش ی افته و به تبع آن طول موج، طول مئادر، شعاع انحنا و دامنه نوسانات نیز افزایش یافته است . همچنین در این تحقیق اقدام به تهیه برش های عرضی و طولی رودخانه های زیرحوضه مورد مطالعه و تفسیر آنها شده است