سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریناز شمسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد لاهوتی – اعضای هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کلسیم نقش مهمی درفرایندهای فیزیولوژیک گیاهان داردو باعث بهبود مقاومت به تنش شوری می شود این مطالعه با هدف بررسی برهمکنش شوری و کلسیم برمقادیر پرولین کلروفیل کل کلروفیل a و کلروفیل b درگیاهچه های لوبیا قرمز رقم گلی انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سهتکرار انجام شد سطوح شوری شامل ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰میلی مول برلیتر کلرید سدیم و کلسیم شامل سطوح ۰و۵و۱۰و۱۵ میلی مول برلیتر کلرید کلسیم بعنوان تیمارهای آزمیاش درنظر گرفته شدند نتایج حاصل از این ازمایش نشان داد غلظت بهینه کلسیم جهت ایجاد حداکثر مقاومت بستگی به غلظت شوری مورد استفاده دارد شوری باعث افزایش مقدار پرولین و کاهش مقادیر کلروفیل کل کلروفیل a و کلروفیل bشد تیمار کلسیم اثرات نامطلوب شوری را برشد گیاهچه های لوبیا محدود نمود و باعث کاهش مقدار پرولین و افزایش مقدار کلروفیل کل a,b دربرگها شد.