سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد اوریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سیدتقی بهبودی مصمم – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازبارزترین مشخصه های خاک و مصالح دانه ای وابستگی پارامترهای مکانیکی و فیزیکی آنها به سطح تنش و کرنشهای ایجاد شده می باشد به همین دلیل تعدادروابط اساسی برای بیان رفتار تنش کرنش خاکها بسیاردشوار بوده و امکان اعمال تمام ویژگیها دریک مدل رفتاری عملا غیرممکن می باشد یکی ازمسائلی کهدرتحلیل رفتارخاکها بخصوص تحلیل لرزه ای بسیار مورد توجه قرارمیگیرد تغییرات مدول برشی خاک می باشد اکثر روابط موجود بیشتر برتغییرات مدول برشی برحسب کرنش استوار میب اشند درحالیکه تغییرات تنش نیز تاثیر بسزایی دررفتار خاک دارد دراین مقاله با استفاده ازنتایج آزمایشگاهی مدلی برای بیان تغییرات مدل برشی خاک بصورت تابعی ازتنش و کرنش ارایه شده است ازمایشات برروی نمونه های دست خورده ماسه دردستگاه برش مستقیم انجام شده است مدل حاضر با میتوان برای تحلیل ها پلاستیک تحت بارهای تک سیکلی استفاده نمود