سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا تاج بخش – دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی

چکیده:

آزمایشی به صورت اسپلیت بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید تا تغییرات نمو و قوه زیست چهار رقم ذرت (DC-370 و OSSK-602 و SC-604) مورد ارزیابی قرار گیرد. ارقام و مراحل برداشت به ترتیب د رکرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند. بذرها در هشت مرحله با فاصله پنج روز برداشت شدند. وزن بذر ارقام ذرت با پیشرفت نمو بذر به صورت خطی روی گیاه مادر افزایش یافت. حداکثر وزن بذر همه ارقام در ۵۵ روز بعد از گلدهی حاصل شد. بشترین و کمترین حداکثر وزن دانه به ترتیب برای ارقام DC-370 و SC-604 ثبت گردید. برای تفسیر تغییرات قوه زیست بذر در طول نمو بذر ، یک مدل خطی دو تکه ای به کار گرفته شد. قوه زیست بذر ارقام ذرت تا رسیدن به حداکثر افزایش خطی داتشه بعد از آن تغییری نداشته است. حداکثر قوه زیست ارقام DC-370 و SC-500 و OSSK-602 و SC-604 به ترتیب در ۴۰ و ۳۵ و ۳۶ و ۴۴ روز بعد از گلدهی حاصل شد. بنابراین حداکثر قوه زیست بذرهای ذرت قبل از پایان دوره پر شدن دانه بدست آمد.