سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فایضه محمودی ینگ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،گروه زراعت
کاظم قاسمی گلعذانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تبریز اجرا گردید تا اثر تنش شوری روی رشد گیاهچه و هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرهای عدس (Lens culinaris Medik) ارزیابی گردد. تیمارهای شوری ۸ ،۴ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم همراه با شاهد به صورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اعمال گردید. گیاهان خاص در مرحله رسیدگی برداشت گردیده و کیفیت بذرهای تولیدی ارزیابی شد. هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرها به طور معنی داری تحت تاثیر شوری قرار گرفتند. با افزایش تنش شوری، هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرها افزایش و وزن خشک گیاهچه ها کاهش یافت. هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرهای تولیدی برای شاهد و شوری های ۴ و ۸ دسی زیمنس بر متر و وزن خشک گیاهچه برای ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر از نظر آماری مشابه بود. در کل نتیجه گیری شده است که تنش شوری قدرت بذر عدس را کاهش میدهد.