سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ماندانا ربیع زاده – گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
محمود لطفی – گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
سید رضا حسن بیگی – فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده:

تاثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر برخی خواص فیزیکی- شیمیایی مانند کاهش وزن، سفتی، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته کل و ویتامین C در طالبی رقم سمسوری ورامین مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور این صفات در ۴ مرحله، ۱ و ۷ و ۱۴ و ۲۱ روز پس از برداشت برای نمونه های نگهداری شده در شرایط یخچال (دمای ۱±۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۹ درصد) و ۷ روز پس از برداشت برای نمونه های نگهداری شده در شرایط اتاق (دمای ۱±۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان اسیدیته کل، ویتامین C و سفتی بافت میوه ها با افزایش مدت انبارداری و افزایش دمای انبار به طور معنی دار (۰٫۰۱>P) کاهش می یابد. درحالیکه درصد مواد جامد محلول با اف زایش مدت انبارداری کاهش قابل ملاحظه ای نداشته و فقط با افزایش دمای انبار کاهش معنی داری مشاهده شد. همچنین وزن نمونه های موجود در شرایط یخچال و اتاق نیز در طول مدت انبارداری به طور معنی دار (۰٫۰۱>P) کاهش یافت. نتایج نشان می دهد با نگهداری طالبی ها در شرایط مناسب انبار می توان میزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی را حداقل نمود.