سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه طالبی حبشی – کارشناس ارشد علوم باغبانی
شهریار صفرپور – مربی کشاورزی – تهران
اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور، گروه علمی
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی-ارومیه

چکیده:

به منظور افزایش عمر انباری میوه های توت فرنگی، پرتوتابی UV-C در دو زمان ( ۵ و ۱۵ دقیقه ای) و غوطه وری در متیل جاسمونات با سه غلظت ( ۳μMol/lit و ۱ شاهد) بکارگرفته شد. پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل Dummy Plot در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۸ تکرار انجام شد. میوه ها پس ازبرداشت و بعد از انجام تیمارهای مورد نظر ۱۴ روز در سردخانه در دمای ۲±۲ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی % ۹۵ نگهداری شدند. بلافاصله بعد از تیمار و در پایان دوره انبارمانی درصد پوسیدگی و فنل کل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای پرتوتابی و غوطه وری در متیل جاسمونات باعث کاهش پوسیدگی و افزایش فنل کل در طی ۱۴ روز انبارداری گردید.