سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیده کریمی ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبد علی ناصری – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس جعفری – استادیار دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

برای انجام کشاورزی پایدار و جلوگیری از تخریب اراضی در اثر شوری، بیلان شوری خاک در هر دوره کشت باید برابر صفر باشد. رعایت این مسئله در شرایط استفاده از خاک و یا آب شور اهمیت بسیاری دارد. از طرف دیگر مسائل اقتصادی ایجاب می کند که بیشترین محصول ممکن برداشت گردد. در تقابل این دو مسئله و با در نظر گرفتن شوری خاک، شوری آب، آستانه کاهش محصول گیاه، شرایط آب و هوایی و بارندگی ها و … بهترین برنامه آبیاری آن است که در فصل کشت بیشترین محصول را تامین نماید و در فصل غیر کشت بتواند میزان شوری خاک را به حد آغازین فصل کشت قبل برساند. اثرات متقابل و پیچیده پارامترهای مختلف آب و خاک و گیاه و پارامترهای اقتصادی بررسی مسئله را دشوارتر می سازد. لذا استفاده از مدل های کامپیوتری می تواند کمک بسیاری به انجام برنامه ریزی مورد نظر بنماید. در این تحقیق از مدل کامپیوتری saltmed برای بررسی شرایط مختلف آبشویی مزارع نیشکر در کشت و صنعت فارابی و در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ استفاده گردید و نمودارهای شوری خاک برای مقادیر مختلف آب وتکرارهای مختلف آبشویی تهیه گردید تا به کمک آن ها بهترین برنامه ریزی برای آبشویی خاک پیشنهاد گردد. نتایج بدست آمده تفاوت حجم آب مصرفی در حالت های مختلف را به صورت نمودار و توابع مختلف نشان داد. همچنین بر اساس این نمودارها و توابع می توان تحلیل های اقتصادی را نیز برای حالت های در نظر گرفته شده ارائه نمود.