سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین رنجی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
سیدحیدر موسوی انزابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و باشگاه پژوهشگران جوان واحد خوی
سیدحسن ملکشی – موسسه تحقیقات آفات و بیمار یهای گیاهی، اوین، تهران

چکیده:

در طی سال ۱۳۸۳ با نمونهبرداری هفتگی از دو مزرعهی کلزا در مناطق کریم آباد و شاهین آبا د ارومیه تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلمBrevicoryne brassicae و زنبور پارازیتوئید آن Diaretiella rapae مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی تغییرات جمعیت این شته و پارازیتوئید آن نمونه برداری هفتگی انجام شد. در این آزمایش جمعیت شته مومی کلم درمنطقه کریم آباد در تاریخ ۲۳ اردیهشت و در منطقه شاهین آباد در ۲۱ اردیبهشت ماه در اوج بود. تراکم پارازیتوئید در تاریخ ۸۳/۳/۶ با تعداد ۱۸۶ عدد در منطقه کریم آباد و در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱۸ با تعداد ۱۸۳ زنبور پازیتوئید در منطقه شاهین آباد دارای بیشترین جمعیت بودند. همبستگی جمعیت شته با زنبور پارازیتوئید آن در این دو منطقه در سطح احتمال یک درصدمعنی دار بود و زنبور در هر دو منطقه دارای اثر مثبت در کاهش جمعیت شته مومی کلم نشان داد