سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم گمار – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
احسان جلیلوند –
سیدمحمود برقعی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درتحقیق ازمایشگاهی تغییرات فشارجریان دوفازی لخته ای آب وهوا دراثرتنگش دگی ناگهانی مقطع درتونل مستطیلی پرداخته شدها ست ازمایشات مختلف که با مقادیر مختلف دبی آب وهوا انجام گرفت نشان داد که با افزایش دبی آب و هوا محل تشکیل لخته هاازمحل بازشدگی مقطع فاصله گرفته و درنهایت جریان پایین دست از حالت لخته ای خارج شده و جریان موجی ایجاد میشود همچنین مشخص شد که به ازای هردبی آب درمقطع مشخصی ازکانال بالا دست مقدار فشار ثابت بوده و تحت تاثیر تغییرات دبی هوا قرارنمیگیرد با مقایسه مقدار افزایش فشار دراثر بازشدگی مقطع با نتایج مدل همگن مشخص شد که این مدل دقت کافی درتخمین افزایش فشارناشی ازبازشدگی مقطع را ندارد