سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شهرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
مسعود کیخوایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
محمدرضا میربلوچ زهی – آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثرات خشکسالی بر روی منابع آب زیر زمینی ایرانشهر انجام گرفت و طی آن ۶ پارامتر مهم کیفیت شاملpH هدایت الکتریکی،کل جامدات محلول، سختی کل، نیترات و سولفات منابع آب ا یرانشهر در یک دوره ده ساله بین سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۶ ۲ سال قبل از خشکسالی تا ۲ سال بعد از آن) مورد ارزیابی قرار گرفت pH با استفاده از دستگاهpH متر، سختی کل با روش تیتراسیون و ۴ پارامتر دیگر با اسپکتروفتومتری آزمایش گردید . و نمودارهای حاصل از داده ها توس ط برنامه اکسل ترسیم و مشاهده گردید که بیشترین اثر روی هدایت الکتریکی و کمترین آن مربوط به pH باشد . گراف ها نشان دهنده سیر صعودی معنی داری در سالهای خشکسالی در میزان پارامترهای اندازه گیری شده می باشد که این سیر صعودی در سالهای پایانی خشکسالی مشهود تر می باشد. با تفسیر نمودارها با یک برنامه رایانه ای می توان زمان خارج شدن کیفیت آب از محدوده مجاز و حدود بحرانی پارامترها در صورت ادامه خشکسالی را تعیین نمود