سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تر
محمدعلی سحری – استاد گروه علوم و صنایع غذایی , دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محسن برزگر – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغییرات عناصر معدنی ( کلسیم, پتاسیم, منیزیم, سدیم, فسفر, آهن, مس, روی, سرب و منگنز) ۵ رقم آبوت، آلیسون، برونو، مانتی و هایوارد میوه کیویActinidia deliciosa CV) به هنگام نگهداری در سردخانه ( دمای ۴-۰درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۵-۷۵%در زمان های ۹ و۰و۱۸هفته با دستگاه(Inductively coupled plasma) ICP اندازه گیری شد. نتایج نشان داد عناصر معدنی (میلی گرم در ١٠٠ گرم ماده تازه) این ارقام پس از برداشت شامل : کلسیم۷۹/۵۹۰-۴۲/۷۲۶ وپتاسیم ۳۷۲/۲۷۱-۲۷۹/۸۹۰ منیزیم ۳۲/۷۹۹-۱۸/۹۷۷ و سدیم ۲/۶-۱/۴۴۴ و آهن ۰/۵۲۱-۰/۲۹۰ و فسفر ۴۲/۲۲۱-۳۱/۲۹۶ مس ۰/۲۰۷-۰۰۳۷ روی ۰/۳۰۸-۰/۱۶۲ و منگنز ۰/۰۶۲-۰/۰۴۲ می باشد از بین عناصر معدنی پتاسیم بیشترین مقدار را داشت. از بین ارقام, آلیسون بیشترین مقدار عناصر معدنی را به خود اختصاصمی دهد. همچنین تغییرات عناصر معدنی در اکثر ارقام و در اکثر زمانها دارای اختلاف معنی دار ی در سطح ١% بود