سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز
آیدا حسین زاده ماهوتچی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم ILC482 آزمایشی در سال ۸۹ در مزرعهتحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجراگردید تیمارهای آبیاری I3,I2,I1 بهترتیب آبیاری پس از ۷۰ و ۱۲۰ و ۱۷۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بودند نتایج نشان داد که بین تیمارهای ابیاری تفاوت معنی داری ازنظر تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته وزنهزاردانه و عملکرد دانه وجود داشت میانگین کلیه صفات در شرایط کم آبی شدید I3 بطور معنی داری کمتر از سایر تیمارهای آبیاری بود اگرچه تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته تفاوت معن یداری در بین تیمارهای I1,I2 نداشتند ولی با تشدید تنش کم آبی وزن هزاردانه و عملکرد دانه بطور قابل توجهی کاهش یافتند.