سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی سیه جانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدباقر خورشیدی بنام – استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کاملا تًصادفی در سه تکرار در شرایط آب و هوایی تبریز طی سال زراعی ۱۳۸۶ و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر روی برخی از صفات مورفولوژیک سه رقم آفتابگردان اجرا شد. تیمار تنش کمبود آب در پنج سطح ( ۲۰۰ ،۱۵۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ,۲۵۰ میلیمتر از تشتک تبخیر کلاسA در مرحلهR3در کرتهای اصلی و سه رقم آفتابگردان (آرماویرسکی، آلستار و ایروفلور) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که درصد کاهش عملکرد دانه نسبت به آبیاری پس از ۵۰ میلیمتر به ترتیب برابر ۷۸ ,۶۵,۵۰,۴۳%می باشد. در بین ارقام از نظر صفت عملکرد دانه رقم آرماویرسکی از عملکردبیشتری نسبت به هیبرید آلستار برخوردار بود ولی هیبرید ایروفلور اختلاف معنیداری از نظر صفت مذکور با هیچ یک از دو رقم فوق نداشت. افزایش شدت تنش کمبود آب باعث کاهش معنی دار عملکرد هکتاری دانه و درصد روغن شد. اثر متقابل تنش کم آبی و رقم بر روی درصد پوکی دانه و تعداد دانه پر در سطح احتمال ۵% معنیدار گردید.