سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ندا کمالی دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی –
احمدرضا گلپرور –
سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات عملکرد بیولوژیک درصد روغن و وزن هزاردانه ارقام مختلف کلزای بهاره درتراکمهای مختلف کاشت درمنطقه شهرکرد آزمایشی صورت کرتهای یک بارخ رد شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقاتی چهارتخته مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد اجرا شد دراینمطالعه تراکم گیاهی درکرت های اصلی و ارقام کلزای بهاره درکرت های فرعی قرارمیگیرد سطوح مختلف تراکم عبارتنداز سه سطح ۴۰و۸۰و۱۲۰ بوته درمترمربع و ارقام کلزا عبارتنداز ساری گلRGS003 و هایولا ۴۰۱ تراکم تاثیر معنی داری برعملکرد بیولوژیک داشت اما تاثیر معنی داری بروزن هزاردانه میانگین طول ۲۰ خورجین وزن کل خورجین و درصد روغن نداشت میانگین طول ۲۰ خورجین وزن کل خورجین و درصد روغن بطور معنی دار تحت تاثیر رقم قرارگرفت اما رقم اثرمعنی داری بروزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک نداشت باوجه به نتایج بدست آمده بالاترین درصد روغن و وزن هزاردانه مناسب مربوط به تراکم ۱۲۰ بوته درمتر مربع بود و رقم هایولا ۴۰۱ را به خود اختصاص داد بنابراین کاشت رقم هایولا ۴۰۱ درتراکم ۱۲۰ بوته درمترمربع درمنطقه توصیه می شود.