سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی نجفی نوایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباسعلی نوری نیا – استادیاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی –
ابوالفضل فرجی –

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه اثرات نظامهای کم نهاده و متداول برروی عملکرد اقتصادی ژنوتیپ های کلزا این آزمایش درسال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی RCBD درسه تکرار اجرا شد دو فاکتور نظام زراعیA دردو سطح a1 نظام کم نهاده LI و a2 نظام متداولCM دردو محیط و ژنوتیپ B درده سطح شامل تعداد ده ژنوتیپ کلزا موردبررسی قرارگرفتند کشت بذور درهرکرت به طورجداگانه درمحیطهای آماده شده درتاریخ نهم آذرماه تحت کشت تاخیری درمنطقه انجام شد نتایج تجزیه واریانس مرکب داده های بدست آ»ده از دو محیط نشان داد که درمحیط کم نهاده هایولا ۴۳۲ با ۲۵۵۴کیلوگرم درهکتار بیشترین و هایولا ۴۸۱۵با ۱۷۳۲ کیلوگرم درهکتار کمترین عملکرد را داشتند و درمحیط متداول هایولا ۴۲۰ با ۲۹۶۲ کیلوگرم درهکتار بیشترین و هایولا ۴۸۱۵با ۲۳۸۴ کیلوگرم درهکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرده اند.