سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده مداح – دانشجوی کارشناسیارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی شریفانی – اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا صادقی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
ابراهیم فتایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده:

بهمنظور درک تغییرات و انتقال قند در پیاز گل سوسن چلچراغ در طی دوره سرمادهی این مطالعه انجام گرفت . برای این مطالعه سه ژنوتیپ پیاز از مناطق رودبار، کلاردشت و اردبیل جمعآوری گردید. پیازها در دو دمای سه و نه درجهی سانتیگراد و به مدت پنج و هشت هفته سرما داده شدند. انواع کربوهیدراتها شامل: نشاسته، گلوکز، فروکتوز، ساکارز و قند کل در هفته – های دو، چهار، شش و هشتم سرمادهی و به روش نوری با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازهگیری شدند . نتایج نشان داد در هفتهی دوم دمای نه درجه باعث بیشترین تجزیه نشاسته و تولید بیشترین قندکل شده است. همچنین مصرف گلوکز در دمای ۹ درجه بیشتر بود ولی مقادیر فروکتوز و ساکارز در دو دما یکسان بود . مقادیرگلوکز و ساکارز هفته دوم تا چهارم دوره ی سرمادهی کاهش معنیداری یافت ولی کاهش معنیدار فروکتوز در بین هفته ششم تا هشتم اتفاق افتاد . ژنوتیپ کلاردشت و اردبیل بیشترین مقدار قندهای مربوطه را داشتند. نتایج تغییرات α- آمیلاز با نتایج تغییرات قند منطبق بود.