سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
امیر نوری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
فضل اله سلطانی – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشگاهتحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده:

در پروژه دفن زباله های بیمارستانی که عفونی و بسیار خطرناک می باشند مخلوطهای ماسه و بنتونیت برای استفاده به عنوان مصالح خاک در تراز های مختلف طراحی شده و مورد استفاده قرار میگیرند دراین پروژه ها مخلوط ماسه و بنتونیت نسبت به سایر مصالح خاکی بیشترمورد توجه قرا ردارند زیرا این سیستم ضریب نفوذ پذیری کم و تورم زیادی را دارا می باشد دراین مقاله خواص نفوذ پذیری نمونه های خاک ماسه و بنتونیت مور د ارزیابی قرارگرفته تا امکان بررسی ویژگیها و خصوصیات خاک در مراکز دفن زبالهها بدست آید برای این منظور ضرایب نفوذ پذیری را در مقادیر مختلف بنتونیت و وزنهای مخصوص خشک مورد بررسی قرار داده ایم بعلاوه رابطه مابین ضریب نفوذ پذیری و مقدار بنتونیت را از دیدگاه تورم بنتونیت در فضاهایخالی خاکریز مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین این مقاله ضریب نفوذ پذیری را با استفاده از پارامتر کرنش حجمی تورم مونت موریلینت ارائه شده پیشنهادکرده است.