سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود رئوفی فرد –
یحیی زارع –

چکیده:

بارندگی در سطح کره زمین دارای تغییرات مکانی و زمانی زیاد است . در این مطالعه در محدوده جغرافیایی استان قم چگونگی این تغییرات بررسی شده است.عواملی همچون توپوگرافی، موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای منطقه مورد مطالعه سبب تغییرات زیاد در میزان بارندگی و زمان وقوع آنها شده است. با استفاده از روش های آماری میانگین بارندگی ماه های کل سال و تعداد روزهای بارندگی هر ماه در کل دوره محاسبه گردید سپس تغییرات آنها در پریود های سالیانه و فصلی بررسی گشت . نتایج نشان می دهدکه رابطه بین روزهای بارندگی و افزایش یا کاهش بارندگی و پراکنش بارندگی در دهه اخیر از سنوات قبل از آن بیشتر مشهود است که این میزان در پراکنش بارش فصلی بیشتر قابل ملاحظه است .با این حال یک روند کاهشی در مقدار سالیانه برخی از نقاط استان مورد مطالعه و یک روند کاهشی در مقدار بارندگی سالیانه سایر نقاط آن ، همچنین تغییرات در تعدد روزهای بارندگی وجود دارد