سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطیه رحیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
واحدبردی شیخ – استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا بهره مند –
محسن اسمعیلی – دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

میزان رطوبت خاک سهمی ازبارندگی را که به رواناب ذخیره سطحی و زیرسطحی تبدیل می شوند تنظیم می کند همچنین این متغیر میزان رشد گیاه و تولید محصول را کنترل مینماید رطوبت خاک توزیع مکانی پوشش گیاهی دمای خاک و تجزیه مواد الی توسط فعالیتهای میکروبی را نیز تنظیم نموده و بنابراین متغیر مهمی است که توزیع مکانی زمانی کربن خاک را تحت تاثیر قرارمیدهد با توجه به مطالب گفته شده درباره اهمیت رطوبت خاک و نیز کمبود تحقیقات انجام شده مساله تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک در مدیریت حوضه های آبخیز بویژه حوضه آبخیز کچیک که تحت تاثیر سیلابهای مخرب می باشد ضروری به نظر می رسد از این رو جهت بررسی تغییرات رطوبت خاک دراین حوضه ۲۰ دوره اندازه گیری رطوبت خاک در۲۵نقطه با استفاده از دستگاه رطوبت سنج TRAIME-FM دراعماق مختلف ۱۵-۰cm و cm100-15 اندازه گیری شده است سپس آنالیز پایداری زمانی برای داده های رطوبت خاک بوسیله سه روش توزیع فراوانی روش اختلاف نسبی و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد نتایج نشان داد که تعدادکمی از نقاط اندازه گیری رطوبت اصولات مرطوبترین نقاط رتبه خود را تحت دو شرایط مینیمم و ماکزیمم حفظ میکنند.