سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
حمیدرضا صادقی – استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید رسوب یکی از پیامدهای مهم و مشخص فرسایش خاک است و در شکلهای مختلف سبب اثرات درون و برون منطقهای ویژهای میگردد. حرآت رسوبات در رودخانهها یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی سلامتی یک اکوسیستم است. به عنوان مثال خصوصیات مختلف بار بستر همچون شکل، ابعاد و دیگر پارامترهای آماری این رسوبات مستقیماً منعکسکنندهی شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حاکم بر آنها میباشد. با این وجود پژوهش در رابطه با تغییرپذیری زمانی دانهبندی رسوبات بستر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل این پژوهش با هدف مطالعهی دانهبندی رسوبات بستر و تغییرپذیری زمانی آن در رودخانهی کجور واقع در جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. برای این منظور، در مجموع تعداد ۶ نمونه رسوب بستر از خرداد تا مهر ١٣٩٠ برداشت و آنالیزهای مربوطه در نرم افزار ۲۰۱۰ Excel و GRADISTAT v 8 پس از خشک و الک کردن نمونهها انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان رسوب حمل شده بهترتیب مربوط به نمونه مورخ شهریور و ٢۵ خرداد با میزان ۷۲۵/۶۴ و ۱۹۵/۴۳ گرم بوده است. همچنین در بین طبقات مختلف، بیشترین درصد رسوبات حمل شده مربوط به طبقه ۱۰ تا ۲۰ و ۴/۷ تا ۱۰ میلیمتر بوده است.