سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره طالبی – کارشناس ارشد مهندسی مواد – سرامیک
محسن حاجی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کارشناس ارشد مهندسی مواد – سرامیک
زهره هم نبرد – هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمدحسن صرافی – هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش آند پیل سوختی اکسید جامد با موفقیت ساخته شد و اثر زمان ماندگاری در دمای نزدیک به دمای کارکرد آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیتNiO-YSZبررسی شد. ریزساختار کامپوزیتNiO-YSZپس ازگذشت زمانهای ۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ ساعت در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد توسط تصاویر SEM مشاهده گردید.تغییرات تخلخل کامپوزیت ها توسط روش ارشمیدسی و نیز مشاهدات SEMبررسی گردید. نتایج نشان داد که با گذشت زمان بیشتر در دمای بالا، تخلخل به شدت کاهش می یابد که می تواند عملکرد آند را در انتقال سوخت تحت تاثیر قراردهد. سپس خواص مکانیکی کامپوزیت هایNiO-YSZتوسط میکروسختی سنج و استحکام خمشی مورد اندازه گیری قرار گرفت. در نهایت با استفاده از مشاهداتSEM مشخص گردید که افزایش زمان نگهداری در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد باعث به وجود آمدن تعداد زیادی میکروترک در درون کامپوزیت NiO-YSZ می شود و نیز طول این میکروترک های داخلی با گذشت زمان بیشتر افزایش قابل توجهی می یابد.