سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی- دانشگاه تربیت معلم سبزوار
علیرضا انتظاری – استادیار گروه جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عاطفه عرفانی رحمت نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی- دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عبدلحمید نقابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی- دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

حساس بودن شرایط زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک سبب می شود آثار تغییرات اقلیمی در این نقاط ، ملموس ترو شدیدتر خود را نشان دهد. از آنجا که رابطه مستقیمی مابین آب در دسترس ، تبخیر و تعرق ، شرایط رطوبتی و تغییراترفتار دمایی وجود دارد ، ضرورت شناخت الگوهای رفتار دمایی به عنوان تابعی از آثار تغییر اقلیم الزام می یابد.در مطالعه صورت گرفته ، تلاش شده است از طریق بررسی داده های دمایی روزانه ایستگاه سینوپتیک سبزوار در بازه زمانی ( ۱۳۸۴-۱۳۳۴ ) ؛ تغییرات رفتار دمایی در دوره های سه گانه مطالعه شده ؛ تصویر بهتر و دقیق تری از روند و تغییرات دمایی ارایهگردد. نتایج مشخص نمودند ، تغییرات صعودی دما در دوره سوم ملموس تر بوده ، روند افزایشی در میانگین سالانه دمامشاهده شده است.همچنین نتایج مشابهی نیز از بررسی تغییرات دمایی در میانگین متحرک ۵ ساله ، در مقایسه بانمودارتغییرات سالانه دما مشاهده گردید.فصل زمستان و پاییز به ترتیب با ۲۵/۱۹ و ۱۱/۸۳ بیشترین ضریب تغییرات دمایی فصلی را نشان داده اند. با جابجایی فصلی به سمت دوره گرم سال حداقل تغییرات درضریب مذکور ناشی از ثباتعوامل اقلیمی مشاهده می شود. آنالیز روند دما از طریق آزمون مان – کندال وجود روند دمایی در مقیاس فصلی و سالانهرا روشن ساخته است.بررسی روند تغییرات دماهای حد ؛ از روند منظم رخداد در ماههای تیر و دی و ضریب تغییر پذیریبالای دماهای حداقل به میزان ۳۵/۸۵ درصد در مقایسه با دماهای حداکثر به میزان ۱۱/ ۵ درصد حکایت دارد. در طولدوره مطالعاتی چهار رخداد فوق العاده دمایی مشاهده شده است.