سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا محمدی – کارشناس ارشد علوم خاک دانشگاه تهران،
میرحسین میرسیدحسینی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تهران
جعفرعلی اولاد – کارشناس ارشد علوم خاک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نوع محلول، غلظت و زمان خیساندن (پرایمینگ) بذر در محلول های پتاسیم و اثرات آن بر رشد، عملکرد و تغذیه گیاه کلزا در خاک شور، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از : ۲% ۱۲ KH2PO4 ساعت پرایمینگ، ۱% ۲۴ KH2PO4 ساعت پرایمینگ، ۱% ۱۲ K2SO4 ساعت پرایمینگ، ۲% ۱۲ K2SO4 ساعت پرایمینگ، ۱۲ KNO3 %1 ساعت پرایمینگ، ۱% ۱۸ KNO3 ساعت پرایمینگ، ۱۲ KCl %1 ساعت پرایمینگ، ۱۸ KCl %1 ساعت پرایمینگ، هم چنین بذور تیمارنشده (پرایم نشده) نیز به عنوان شاهد استفاده شدند. نمونه برداری از گیاه پس از گذشت هشت هفته صورت گرفت و نمونه ها مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل وزن تر و خشک اندام های هوایی و درصد ماده خشک گیاهی، فسفر،پتاسیم، کلسیم، سدیم بودند. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان دادند که اثر تیمارهای پرایمینگ اعمال شده بر وزن خشک و درصد ماده خشک گیاهی معنی دار گردید به طوریکه باعث افزایش فاکتورهای فوق در اندام های هوایی گیاهان رشدیافته با بذور پیش تیمار شده گردید. در تجزیه اندام های هوایی تیمار اسموپرایمینگ اثر معنی داری در سطح ۱درصد بر روی غلظت فسفر در اندام های هوایی گیاه کلزا در شرایط شوری داشت. اعمال تیمار پرایمینگ بر روی غلظت پتاسیم نیز معنی دار گردید (درسطح ۱درصد). غلظت عنصرکلسیم در اندام های هوایی گیاه در مقایسه با شاهد افزایش یافت. تاثیر پرایمینگ بر روی غلظت سدیم در شرایط تنش شوری به صورت کاهش در اندام های هوایی گیاه بود ( ۰۱ / p< 0 ). نسبت KNa+ /+ یافت نیز در اندام های هوایی به طور بسیارمعنی داری افزایش . در تجزیه شیمیایی عصاره گیاهی و تعیین غلظت عناصر غذایی، تیمار برتر در فاکتورهای مورد بررسی ۱۲ KCl %1 ساعت پرایمینگ بود